Kontra

Kontra (Bugarija), je nešto veća od E bas prima. Trup (korpus) mu je u obliku gitare i sastoji se od okvira, donje i gornje daske. Okvir i donja daska se izrađuju najčešće od javora, ali ih ima i od drugog drveta (klena, kruške, šljive, višnje, duda, oraha). Gornja daska je od smrekovine ili jelovine. Vrat (hvataljka) je konusnog oblika, građena najčešće od istog drveta kao i trup i nasađena je na njega. Gornja strana vrata je zasečena, a preko nje je zalepljena daska debljine 2 – 3 mm, od tvrdog drveta (najčešće ebanovine ili oraha).

Ukupna dužina instrumenta je 1020 – 1040 mm. Dužina trupa iznosi 466 – 490 mm. Najveća širina trupa je 350 – 380 mm, a najveća visina okvira trupa 83 – 86 mm. Debljina glasnjače je 2 – 3 mm.

Ima pet žica od kojih su prve dve udvojene. Štimuje se (ugađa) na tonove e1 – h – gis – e (akord E dura). Tonska lestvica je hromatska i obuhvata tonove od e – fis2.

Kontra ima veoma značajnu ulogu u orkestru. Ona je pretežno harmonsko – ritmički instrument, ali joj se može (naročito u manjim sastavima poveriti) i melodijska uloga. U manjim orkestrima se upotrebljava jedna, a u većim više njih.

U cilju boljeg zvučanja orkestra i proširenja njegovih harmonskih mogućnosti u većim orkestrima se najčešće upotrebljavaju jedna E i jedna A kontra.

A kontra je slična čelu, a gradi se od istog drveta i na isti način kao i kontra (E). Ima četiri žice koje se štimuju na tonove: a – e – cis – A.

Deonice kontre se u orkestarskim partiturama obeležavaju na više načina:

  • upisivanjem pojedinih tonova akorda (u violinskom, odnosno bas-ključu);
  • šifrovanim harmonijama;
  • simbolima.

Simbol O iznad note označava durski akord (istoimeni), + iznad note označava istoimeni molski akord, a 7 iznad note označava istoimeni septakord. ©tamburica.org©

Poslušajte kontru:

← Nazad na početnu stranicu