Bas prim

A bas-prim (brač "A"), je nešto veći od prima (bisernice). Trup (korpus) mu je u obliku gitare i sastoji se od okvira, donje i gornje daske. Okvir i donja daska se izrađuju najčešće od javora, ali ih ima i od drugog drveta (klena, kruške, šljive, višnje, duda, oraha). Gornja daska je od smrekovine ili jelovine. Vrat (hvataljka) je konusnog oblika, građena najčešće od istog drveta kao i trup i nasađena je na njega. Gornja strana vrata je zasečena, a preko nje je zalepljena daska debljine 2 – 3 mm, od tvrdog drveta (najčešće ebanovine ili oraha).

Ukupna dužina A bas-prima je 880 – 900 mm. Dužina trupa iznosi 392 – 399 mm. Najveća širina mu je 280 – 297 mm, a najveća visina okvira trupa 59 – 69 mm. Debljina gornje daske iznosi 2 – 3 mm. Glava je u obliku polulire. A bas-prim (brač "A"), ima pet žica od kojih su prve dve udvojene. Štimuje se na tonove: a1 – e1 – h – fis. Tonska lestvica je hromatska i obuhvata tonove od fis – cis2.

U orkestrima se upotrebljavaju dva A bas-prima. Drugi se tove još i basprim terc. U većim orkestrima se, naravno, upotrebljava veći broj i prvih i drugih A bas-primova. Njihove deonice u partituri se pišu u violinskom ključu, a zvuče kako je napisano.

E bas-prim (Brač "E"), je sličan A bas-primu, ali je od njega znatno veći. Trup, vrat i glava se grade isto kao i kod A bas-prima i od istog ili sličnog drveta.

Ukupna dužina instrumenta je 970 - 975 mm, a dužina trupa je 430 – 452 mm. Najveća širina trupa je 312 – 315 mm, a najveća širina okvira trupa je 66 – 70 mm. Debljina gornje daske iznosi 2 – 3 mm.

Broj žica je isti kao kod A bas-prima, a štimuje se na tonove e1 – h – fis – cis. Tonska lestvica je takođe hromatska, dok opseg obuhvata tonove od cis – fis2.

U orkestru se upotrebljava jedan E bas-prim, dok ih u većim orkestrima ima srazmerno više. Njegova deonica se u partituri piše u violinskom ključu i zvuči kako je napisano. ©tamburica.org©

Poslušajte bas prim:

← Nazad na početnu stranicu